WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

[ 2017-02-07 ]
ZARZĄDZENIE NR 12/2017
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z Uchwałą Nr XXII/166/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
§ 2.
Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 6 lutego 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Pątnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.
§ 1.
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
2. Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pątnów.
3. Forma realizacji zadania: wsparcie/powierzenie.
4. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:
Zadanie dotyczy organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, zajęciach sportowo - rekreacyjnych obejmujących wszelkie formy aktywności fizycznej, realizowanych w sposób doraźny lub cykliczny.
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:
Koszty merytoryczne:
- wynajem obiektów,
- wynajem sprzętu,
- wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),
- obsługę techniczną,
- obsługę sędziowską,
- wynagrodzenie trenera,
- ubezpieczenie OC imprezy,
- opiekę medyczną,
- transport sprzętu,
- zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, drobny sprzęt sportowy itp.),
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 3,5 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu.
B: Koszty obsługi zadania publicznego:
- obsługa finansowo - księgowa (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem) której koszty nie mogą przekroczyć 4% dotacji.
C: inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez Gminę Pątnów.
5. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 35 000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100.
6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2017 r.
7. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pątnów.
8. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.
§ 2.
Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
4. Wójt Gminy Pątnów zastrzega sobie prawo do:
1) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.
2) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania.
§ 3.
Warunki realizacji zadania publicznego
1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
2. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
3. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą Pątnów.
§ 4.
Składanie ofert
1. Oferty podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pątnów” oraz pełną nazwą wnioskodawcy osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów (pokój nr 104) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów do dnia 28 lutego 2017r. do godz. 15.00 . Oferty złożone po w/w terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
§ 5.
Wymagana dokumentacja
1. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną tj. odpis z KRS-u lub innego rejestru urzędowego, potwierdzający status prawny oferenta w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
3) kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentacji;
4) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, dostarczyć dokumentację niezbędną do przygotowania projektu umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
- zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów, stanowiących załączniki do umowy.
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy Pątnów.
§ 6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Pątnów. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Pątnów (pokój nr 104) do dnia 24 lutego 2017 roku do godz. 1200.
2. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
1) Komisja Konkursowa przy weryfikacji formalnej ofert ocenia:
- czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;
- terminowość złożenia oferty;
- prawidłowość wypełnienia i podpisania oferty przez osoby upoważnione;
- kompletność załączonej dokumentacji.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonej ofercie, Zamawiający wezwie oferenta do ich uzupełnienia w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria w systemie punktowym:
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów Przyznana liczba punktów
I. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, w tym: 50
I a. Proponowana jakość wykonania zadania 25
I b Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie 25
II. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 20
III. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
IV. Udział innych środków finansowych planowanych
na realizację zadania publicznego 5
V. Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 5
RAZEM 100
VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Pątnów.
6. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Wójt Gminy Pątnów w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej www.patnow.biuletyn.net, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów oraz na stronie internetowej www.patnow.pl).
§ 7.
Informacja o zrealizowanych przez Gminę Pątnów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W bieżącym roku jest to pierwszy otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych. W roku 2016 ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to kwota 15.000,00 zł.