WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

[ 2017-01-17 ]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.rpolodzkie.pl