WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Zarządzenie Nr 95/2016

[ 2016-11-07 ]

Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Pątnów

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjecia "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395) oraz Uchwały Rady Gminy Pątnów Nr LIV/361/2010  z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarzadza co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji  jest projekt "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

§ 2. Określa się:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 7 listopada 2016r.

2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 17 listopada 2016r.

3. Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Pątnów.

§ 3. Informację o konsultacjach publikuje się:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pątnów.

2. Na stronie internetowej Gminy Pątnów.

§ 4. 1. Konsultacje  zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące na terenie Gminy Pątnów działalność pożytku publicznego poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały, w odpowiedzi na opublikowany w sposób określony  w  § 3 Zarządzenia komunikat o prowadzonych konsultacjach.

2. Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag i opinii zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pątnów, na stronie internetowej  Gminy Pątnów oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Pątnów w godzinach pracy Urzędu.

3. Wypełnione formularze należy składać do dnia 17 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów, przesyłać drogą listową  na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub drogą elektroniczną na adres: gmina@patnow.pl

4. Formularz zgłaszania uwag i opinii do Programu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska i sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania: