WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego

[ 2016-07-18 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy w postaci pokrycia kosztów zakupu obiadów dla dzieci od 1 września 2016 r. Pomoc będzie świadczona przez stołówki szkolne na terenie naszej gminy dla uczniów naszych szkół.
Pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł i występuje co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej między innymi takich jak: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Oba kryteria muszą wystąpić łącznie tj. nie przekroczenie kryterium dochodowego i ww. okoliczność.
Ponadto nadmieniam, że do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.