WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

[ 2016-06-29 ]
Informacja o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl


nazwa Zadania:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów”
wartość ogólna zadania:
9000,00 brutto (słownie brutto: dziewięć tysięcy złotych)
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
dotacja w wysokości 3.500,00 zł
opis zakresu projektu:
projekt obejmuje:
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów,
- wykonanie szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy Pątnów w roku bazowym.
- stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w poszczególnych sektorach i obiektach.