WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

[ 2017-08-01 ]
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pątnów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Termin składania wniosków:
- od 1 do 15 września 2017 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 1 września do 15 października 2017 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br.
Formularz wniosku i wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej, w Urzędzie Gminy w Pątnowie pokój nr 014 oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy Pątnów.
Pliki do pobrania: