WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

STYPEDNIUM GMINY PĄTNÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

[ 2016-06-08 ]

Wójt Gminy Pątnów ogłasza informuje, iż można składać wnioski na stypendium dla uczniów uzdolnionych w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów do dnia 21.06.2016r. do godziny 11:00.
O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) osiąga wysokie wyniki w nauce:
• uczeń szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
• uczeń gimnazjum uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85;
b) osiąga sukcesy sportowe lub artystyczne oraz uczeń szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,85, natomiast uczeń gimnazjum uzyskał średnią ocen co najmniej 4,6;
c) laureaci konkursów, zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim
d) uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu po klasie VI, kończącego szkołę podstawową (co najmniej 80 %);
e) uczeń gimnazjum, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 80 %).
Uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej przyznać można stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:
a) otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem;
b) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując z tego/tych przedmiotów oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dobre;
c) jest laureatem co najmniej wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, przy czym kandydat powinien mieć roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż dobre.
O stypendium może ubiegać się także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku ukończenia szkoły zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% punktów.
Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach znajduje się w załączniku do Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 roku.
Wniosek o przyznanie stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 czerwca 2016 roku znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania: