WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Gmina Pątnów liderem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

[ 2016-06-08 ]
6 czerwca 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu odbył się briefing z mediami w którym udział wzięli Joanna Skrzydlewska reprezentująca marszałka województwa łódzkiego – Witolda Stępnia oraz reprezentanci trzech samorządów: Wójt Gminy Pątnów, Starosta Powiatu Zgierskiego oraz Wójt Gminy Łowicz.
Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne pozyskała ponad 1 milion 380 tys. zł na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”. Sukces jest tym większy, że na 25 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków (ze stu kilkudziesięciu złożonych) uplasowaliśmy się na siódmym miejscu. Łącznie w ramach tego konkursu, w którym łącznie rozdysponowano ponad 12 milionów złotych, trafi do nas ponad 10% procent wszystkich środków. Projekt nie wymaga wkładu finansowego, jedynie wkładu osobowego i rzeczowego (np. udostępnienie sal lekcyjnych) na poziomie ok. 7% wartości projektu.
Celem projektu jest przygotowanie prawie 500 uczniów 3 szkół podstawowych i 3 gimnazjów (w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym) prowadzonych przez Gminę Pątnów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz wsparcie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt potrwa od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku.
Zajęcia dla uczniów i uczennic obejmują m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz zajęcia pozalekcyjne dla zdolnych uczniów z matematyki, przyrody czy języka angielskiego. Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia pozaszkolne związane z rozwijaniem kompetencji przyrodniczych oraz komunikacji w języku angielskim. Zaplanowano m.in. tygodniowe obozy językowe z native speakerem i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy w Planetarium.
Ważnym elementem podniesienia jakości edukacji w Gminie Pątnów będzie stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia 3 międzyszkolnych pracowni komputerowych i pracowni przyrodniczej. Planujemy zakupić po 28 laptopów dla każdego Zespołu Szkół wraz z szafami do ich ładowania, tablice interaktywne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, routery i inne urządzenia. Na ten cel planujemy przeznaczyć kwotę ponad 400 tys. zł. Dodatkowo wyposażymy pracownię przyrodniczą w największym zespole szkół w Pątnowie w pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 90 tys. zł.
W projekcie zostanie również udzielone wsparcie 46 nauczycielkom i 3 nauczycielom w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych, kompetencji dotyczących pedagogiki specjalnej, jak również umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu.
W ramach projektu zostanie również udzielona pomoc znacznej grupie uczniów i uczennic o SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnością oraz doposażone zostaną szkoły w pomoce niezbędne do efektywnego prowadzenia indywidualizacji pracy. Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w Gminie Pątnów.
Część zadań m.in. szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne czy obóz językowy będzie realizowany przez partnera tj. firmę OPTIMA s.c.