WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

[ 2016-04-29 ]

Informacja dla podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie  ma obowiązek złożenia  zaktualizowanego harmonogramu i/lub kosztorysu zadania przed zawarciem umowy, w tym obowiązek sporządzenia:

a) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, wynikającej z przyznania dotacji;

b) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie,  wynikającej z przyznania dotacji (podmiot ma możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania maksymalnie o kwotę nieprzyznanych środków finansowych, w tym z Gminy Pątnów oraz z innych źródeł publicznych).

Warunki realizacji zlecanego zadania publicznego

1. Realizacja zadania zleconego wyłonionego w otwartym konkursie ofert następuje  po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację.

Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

2. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Warunkiem zawarcia umowy jest:

- złożenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

- złożenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania,

- akceptacja przez strony postanowień umowy.

Druki zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania są dostępne do pobrania ze strony internetowej Gminy Pątnów www.patnow.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pątnów

4. Gmina Pątnów zastrzega możliwość odmowy podmiotowi wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania konkursowego podpisania umowy w nw. przypadkach:

- rzeczywisty zakres rzeczowy realizowanego zadania przedstawiony w zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

- organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i/lub finansową oferenta.

5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy.

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania i zaktualizowany kosztorys niezbędny do podpisania umowy należy przesłać/dostarczyć niezwłocznie (najpóźniej do dnia 06.05.2016r.) na adres:

Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów z dopiskiem na kopercie:

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Druk zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu