WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PĄTNÓW

[ 2016-04-28 ]
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239, 395) Wójt Gminy Pątnów podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 31 marca 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Zespół Sportowy Pątnów

Pątnów 48

98-335 Pątnów

5.100,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” przy ZSS im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach

Dzietrzniki 105

98-335 Pątnów

2.600,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK”

Załęcze Małe 35

98-335 Pątnów

3.900,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER”

Pątnów 105

98-335 Pątnów

3.400,00 zł