WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi

[ 2016-04-15 ]


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2015r.
1. Program Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239) na rok 2015 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr LXXXII/287/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. Zgodnie z zapisami art. 5a w/w ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
2. Zgodnie z założeniami Programu współpraca Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy.
3. Główny cel Programu - efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych – został zrealizowany poprzez zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji.
4. Dla realizacji współpracy finansowej w budżecie Gminy Pątnów na rok 2015 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
5. Zadania wymienione w Programie zrealizowano w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego dnia 23 lipca 2015r. – przyznana kwota to 6.000,00 zł:
● na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta – Ludowego Zespołu Sportowego z siedzibą w Pątnowie. Otwarcie oferty nastąpiło 14 sierpnia 2015r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pątnów Nr 494/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r. dokonała oceny oferty. Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu. Gmina Pątnów reprezentowana przez Wójta Gminy Pątnów zawarła w dniu 19.08.2015 r. umowę z Ludowym Zespołem Sportowym w Pątnowie. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie złożył w dniu 18 stycznia 2016r. ( z korektą 23 lutego 2016r.).
● kwota przyznanej dotacji 6.000,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z zasadami konkursu i warunkami umowy.
● Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania m.in. dokonało opłat członkowskich i startowych, zakupiono drobny sprzęt sportowy.
Sporządziła: Dorota Kula - Inspektor ds. odpadów komunalnych, zamówień publicznych i sportu