WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

[ 2016-04-15 ]
KURENDA
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 13 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (sekretariat, I piętro, pok. nr 20) lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Pątnów – Pątnów 48, 98-335 Pątnów.
Formularze wniosków dostępne są u Sołtysów, w Urzędzie Gminy Pątnów, II piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.
Załącznikami do wniosku są:
- kserokopia aktualnego dokumentu  potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź  zgoda właściciela na realizację zadania.
- kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
- kserokopia  oświadczenia  przedsiębiorcy  usuwającego  azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór i utylizację).
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie
do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 99% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udziela Pani Anna Pakuła, Urząd Gminy Pątnów, II piętro, pokój nr 3 (tel. 043 886 52 20 wew. 20). Informacje dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.