WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

[ 2016-03-31 ]
Wójt Gminy Pątnów
ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozdział I
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Rozdział II
Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez:
1) organizację zajęć treningowych
2) upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia klubów sportowych.
Rozdział III
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania
Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania w 2016r. wynosi 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.
Rozdział IV
Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.239), które łącznie spełnią następujące warunki:
1) zamierzają zrealizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Pątnów;
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
3) przedstawią informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
4) przedstawią złożoną w terminie i poprawnie wypełnioną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
2. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowanych w kosztorysie, możliwych do zidentyfikowania, zweryfikowania, poparte dokumentami – fakturami, rachunkami, umowami, listami uczestników itp.:
1) zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;
2) zakup napojów dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek;
3) transport na imprezy i zawody sportowe;
4) ekwiwalentów sędziowskich;
5) bieżącego utrzymania bazy sportowej;
6) zakup nagród rzeczowych (puchary);
7) opłaty licencyjne i startowe;
8) ubezpieczenia i badania lekarskich;
9) wynagrodzenie trenera.
3. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
4. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.239).
Rozdział V
Terminy i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016r.
2. Wszystkie dowody księgowe muszą zostać wystawione w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Pątnów a wybranym oferentem.
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą Pątnów.
Rozdział VI
Termin i zasady składania ofert
1. Oferty podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz pełną nazwą wnioskodawcy osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów (pokój nr 20) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów do dnia 22 kwietnia 2016r. do godz. 1500 . Oferty złożone po w/w terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
2. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną tj. odpis z KRS-u lub z innego rejestru urzędowego, potwierdzający status prawny oferenta w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
3) kopię aktualnego statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji;
4) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno . dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie przeznaczonymi do tego rubrykami.
4. W razie stwierdzenia przez zamawiającego braków formalnych w złożonej ofercie, Zamawiający wezwie oferenta do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – pod rygorem odrzucenia ofert.
Rozdział VII
Termin i tryb wyboru ofert
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Pątnów. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Gminy Pątnów (pokój nr 20) do dnia 18 kwietnia 2016 roku do godz. 1200.
2. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239)oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
4. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Pątnów.
Rozdział VIII
Kryteria wyboru ofert
1. Komisja Konkursowa przy weryfikacji formalnej ofert ocenia:
1) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;
2) terminowość złożenia ofert;
3) prawidłowość wypełnienia i podpisania oferty przez osoby upoważnione;
4) kompletność załączonej dokumentacji.
2. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria w systemie punktowym:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (przygotowanie organizacyjne, zaplecze techniczne i kadrowe ) – ocena w skali 1-5pkt;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w sakli 1-3 pkt;
3) atrakcyjność oferty dla mieszkańców Gminy Pątnów – ocena w skali 1-5 pkt;
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – ocena w skali 1-5 pkt;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena w skali 1-5 pkt;
6) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - ocena w skali 1-4pkt
7) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań - ocena w skali 1-4 pkt.
3. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu ich składania.
Rozdział IX
Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W roku bieżącym jest to pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. W roku 2015 ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 6.000 zł.
Rozdział X
Sposób rozstrzygnięcia konkursu
1. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Wójt Gminy Pątnów w drodze Zarządzenia.
2. Od Zarządzeń Wójta Gminy Pątnów w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości : na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów, w Biuletynie Informacji Publicznej www.patnow.biuletyn.net oraz na stronie internetowej Gminy Pątnów www.patnow.pl