Studium i MPZP

Gmina Pątnów posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/182/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017 r. Celem sporządzenia planu było określenie przeznaczenia terenów

oraz zasad ich zagospodarowania wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązującego prawa. Na gruntach rolnych objętych planem ustalony został zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczające 100 kW. Gmina dysponuje również zaktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pątnów przyjęte Uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr XXXIX/265/18 z 30 maja 2018. Studium to  jest podstawowym dokumentem charakteryzującym politykę przestrzenną gminy, a także określającym zasady zagospodarowania terenu na całym jej obszarze.

Dokumenty do pobrania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXV/182/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017 r.Studium Uwarunkowań – Uchwała Rady Gminy Pątnów Nr XXXIX/265/18 z 30 maja 2018 r.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów