W celu uzyskania pomocy należy:
• zgłosić się do siedziby GOPS pod adresem 98-335 Pątnów 48 do pracownika socjalnego ze swojego rejonu,
• wypełnić wniosek, w którym opisujemy swoją trudną sytuację,
• pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedzi osobę lub rodzinę w jej miejscu zamieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
• osoba starająca się o pomoc przedkłada dokumenty, zaświadczenia obrazujące jej trudną sytuację dochodową oraz inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego,
• decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia podejmuje kierownik GOPS z upoważnienia Wójta Gminy.
Klient nie zgadzający się z decyzją kierownika może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem kierownika GOPS.
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
Osoba występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych wspólnie z powiatowym urzędem pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów