Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

KTO  MOŻE  OTRZYMAĆ  ŚWIADCZENIE

Świadczenie wychowawcze otrzymać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce. Gminne organy właściwe mogą zweryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych.

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko. W tym ostatnim przypadku do uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, gdyż np. ojciec dziecka jest nieznany lub drugi z  rodziców nie żyje.

Jeśli rodzice są po rozwodzie wniosek składa ten rodzic z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną, oboje w ramach swoich rodzin mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko, ale w wysokości połowy miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Polski – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (od 1 stycznia 2018 r. wojewodzie) w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państw UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.

KIEDY WNIOSKI

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia (a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku), przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównywania za wcześniejsze miesiące. Tak więc w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

JAK  OTRZYMAĆ  ŚWIADCZENIE

Wniosek o świadczenie  wychowawcze można składać:

1. Osobiście w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie
98-335 Pątnów 48
Pokój nr 011

2. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • Platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
  • Portalu empatia (empatia.mrpips.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP – (epuap.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny)

3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami,  w tym oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc nie trzeba dołączać tych informacji.

Świadczenie będzie wypłacane przelewem na wskazane we wniosku konto lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

 JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ

Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musi, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, odpowiednio dołączyć do wniosku:

–   oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody za rok poprzedni,

– zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody za rok poprzedni,

–  oświadczenia wnioskodawcy o wielkości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne, za rok poprzedni,

– inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Ważne! Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskodawca będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej (tj. np. zdjęć danego dokumentu).

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina może zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

LICZENIE  DOCHODU

Gromadzenie danych o dochodach odbywa się w ten sam sposób, jak dotychczas i tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych świadczeń. Gminny organ właściwy przyznający świadczenia ma dostęp do podstawowych informacji o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód, na podstawie którego przyznawane jest świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Rodziny o dochodach miesięcznych nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) mogą otrzymać świadczenie także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględnione przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dodatkowo wlicza się też dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE 500+ W SKRÓCIE

1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego; 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców (liczone są również jego dochody).
6. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
7. Wniosek trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.
8. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na 12 miesięcy.
9. Okres świadczeniowy trwa od 1 października bieżącego roku do 30 września następnego roku.
10. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na wskazane we wniosku konto lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.
11. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż.
12. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć odpowiednio:
    ●   oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (za rok poprzedni),
   ●  w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za rok poprzedni),
    ●  w przypadku osoby samotnie wychowujące dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
    ●  w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.
13. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
14. GOPS sam będzie weryfikować, czy dane są prawdziwe.
15. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów.

Szczegółowe dane dotyczące Programu „Rodzina 500+” dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpigs.gov.pl.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów