PROJEKTY INWESTYCYJNE

Droga dojazdowa do pól Dzietrzniki-Grębień-Józefów

Gmina Pątnów realizuje kolejne zadanie z zakresu poprawy stanu dróg gminnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dzietrzniki, Grębień, Józefów”. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dofinansowanie w kwocie 177 250,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pana Jarosława Błacha z Pątnowa na kwotę 499.000,00 zł brutto. 6 czerwca br.  została podpisana umowa z wykonawcą na realizacje zadania. Modernizacja drogi ma zakończyć się w terminie do połowy października br.

W ramach zadania zostanie zmodernizowana droga na odcinku 2,416 km docelowo o szerokości jezdni 4 m.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów

Gmina Pątnów pozyskała środki zewnętrzne, w wysokości 55% dofinansowania, na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w trzech budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Są to budynki po byłych szkołach, w których obecnie mieszczą się oddziały przedszkolne, a pozostała część budynków służy mieszkańcom jako miejsce integracji społecznej.

Każda z placówek wybudowana w innych okresie (w latach 50., 60., i 70. XX w.) wymaga obecnie renowacji, nie tylko w celu poprawienia komfortu ich użytkowania, ale przede wszystkim, aby powstały oszczędności wynikające ze zużycia opału. Ogromną korzyścią będzie również ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zmieni się także wygląd budynków, co wpłynie znacząco na poprawę estetyki naszych miejscowości.

W bieżącym roku chcemy przeprowadzić prace termomodernizacyjne w budynku w Grębieniu, natomiast w 2022 roku w dwóch pozostałych tj. w Załęczu Wielkim i w Popowicach.

W ramach tegorocznej inwestycji planowane są m.in.: poprawa pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i fundamentów, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana orynnowania i obróbki blacharskie oraz wykonanie nowej elewacji budynku.

Rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn. ”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji w drodze przetargu nieograniczonego zostały zakupione koparko-ładowarka oraz przyczepa.

Zakończyły się również roboty związane z budową sieci wodociągowej w Załęczu Małym i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00065-65150-UM0500177/19 z dnia 03.03.2020 roku wydatki całkowite operacji to kwota 499.251,52 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 258.271,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu został zawarty aneks Nr 1 z dnia 2 marca 2021 r. do umowy o dofinansowanie, wg którego całkowite wydatki w ramach operacji wynoszą 501.427,00 zł.

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie

Gminie Pątnów została przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 857 600 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zakładanego zadania zostanie w Pątnowie przebudowane boisko piłkarskie oraz wybudowane zaplecze sanitarne wraz ze szatniami na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie. Ponadto zostanie wykonana nowa bieżnia, oświetlenie, a także trybuny dla kibiców. Inwestycja ta będzie realizowana w 2021 r. a jej całkowita wartość przekracza 1,5 mln zł. Warto dodać, że Gmina Pątnów jest jedyną gminą w województwie łódzkim, która przeszła pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zakwalifikowała się do programu Sportowa Polska.

Obecnie jesteśmy już po przetargu na realizację zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, które wpłynęły, złożyła firma BATOREX s.c. z Krzepic. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 9 lutego br. Inwestycja będzie realizowana za kwotę 1.337.000,00 zł.

Pod koniec roku będziemy wszyscy mogli cieszyć się nowym obiektem sportowym.

Obecne zdjęcia stadionu i wizualizacja.

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia w Pątnowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Pątnów zakończyła realizuję projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Ogólne wydatki: 1.835.801,41 zł

Wydatki kwalifikowane: 1.238.869,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/17-00 z dnia 15.11.2018 r.

W 2019 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła, natomiast w 2020 roku gmina Pątnów zrealizowała kolejny etap ww. projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie.

Termin zadania realizowanego w roku bieżącym zakończył się 16 października 2020 r.

Wartość zadania w zakresie termomodernizacji budynków w Pątnowie to kwota 645.198,18 zł brutto, w tym roboty dodatkowe w wysokości 85.392,34 zł brutto.

Obydwie instytucje zmieniły swoją estetykę, a także w znacznym stopniu poprawi się efektywność energetyczna w budynkach. Realizacja całości zadania będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Pątnów.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną budynków przed pracami oraz efekt końcowy, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych.

Remont zaplecza kuchennego w Szkole w Dzietrznikach

Gmina Pątnów pozyskała środki finansowe z budżetu państwa na remont i wyposażenie kuchni w szkole w Dzietrznikach. Dofinansowanie pochodziło z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3 wieloletniego programu rządowego).

Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę płytek na ścianach i posadzkach, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi oraz montaż okna podawczego.

Remontem objęto również prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacją pomieszczeń oraz branżą elektryczną.

W zakresie zadania było także wyposażenie kuchni w odpowiednie stanowiska tj.:

  • stanowiska do mycia rąk;
  • stanowiska do przygotowywania potraw: zlewozmywaki, szafa mroźna, szafa chłodnicza,
  • stanowiska obróbki wstępnej warzyw: zlew dwukomorowy z półką, stół ze zlewem; jednokomorowy, umywalka niezabudowana;
  • stanowiska obróbki wstępnej mięsa: kloc masarski;
  • stanowiska do obróbki cieplnej – piec konwekcyjno-parowy, piec 4-palnikowy elektryczny, patelnia  okap kuchenny kompensacyjny z wentylatorem, stół przyścienny z półką 4 szt., zlew dwukomorowy z półką;
  • stanowiska ekspedycji  potraw i napojów – stół przyścienny  z półką i drzwiami przesuwnymi 2 szt., stół przyścienny, okienko podawcze;
  • stanowiska mycia naczyń – stół ze zlewem 2-komorowy otworem na odpadki i półką, stół przyścienny, stolik kelnerski, szafa przelotowa.

Całkowity koszt modernizacji kuchni szkolnej wyniósł 129 798,85 zł, kwota 80 000,00 zł została pozyskana w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, pozostała część to wkład własny gminy.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła warunki sanitarne zaplecza kuchennego, jak również komfort pracy w kuchni.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 306 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)”. Zadanie zostało wykonane za kwotę 960.489,16 zł. Przebudowa odbyła się na odcinku drogi o długości prawie jednego kilometra, przy którym powstał chodnik po jednej stronie drogi. Odtworzono rowy i przepusty przydrożne na całej długości przebudowywanej drogi. Zwiększyły się również parametry szerokości drogi do 4,5 m, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy”

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn. ”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji w drodze przetargu nieograniczonego zostały zakupione koparko-ładowarka oraz przyczepa.

Zakończyły się również roboty związane z budową sieci wodociągowej w Załęczu Małym i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00065-65150-UM0500177/19 z dnia 03.03.2020 roku wydatki całkowite operacji to kwota 499.251,52 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 258.271,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu został zawarty aneks Nr 1 z dnia 2 marca 2021 r. do umowy o dofinansowanie, wg którego całkowite wydatki w ramach operacji wynoszą 501.427,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pątnowie tj. siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw

Projekt jest kolejnym etapem zagospodarowania terenu przy bibliotece i szkole w Pątnowie. W ramach zadania zostały wykonane siłownia zewnętrzna z 5 urządzeniami oraz plac zabaw dostępny dla wszystkich małych pociech, które będą chciały skorzystać z tej formy rekreacji.

Ogólne wydatki – 33.300,00 zł
Dofinansowanie z UE – 30.000,00 złTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów