WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności / Aktualności GOPS

2019-04-24

 Zmiana w harmonogramie zajęć grupowych z psychologiem


Zajęcia zaplanowane na dzień 25.04.2019r. odbędą się w dniu 27.04.2019r.
( t.j. sobota ) w godzinach 8.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie.


2019-03-14

 Harmonogram udzielania wsparcia


Wsparcie psychologa, (spotkania indywidualne i grupowe) w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-03-04

 Zmiana harmonogramu - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”


Projekt „Aktywny Pątnów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019-02-26

 Harmonogram udzielanego wsparcia - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”
Wsparcie w postaci kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-02-06

 Informacja o rekrutacji do projektu "Aktywny Pątnów"

W miesiącu styczniu 2019r.w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie przeprowadził rekrutację dotycząca uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowano grupę 10 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej projektu. Sporządzona została także lista rezerwowych. Do rekrutacji posłużyły wywiady środowiskowe, analiza dokumentacji własnej GOPS, wiedza pracowników socjalnych oraz indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Proces rekrutacji przeprowadził nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny oraz koordynator projektu.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie zajęć z zakresu „doradztwa zawodowego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na zlecenie usługi szkoleniowej z zakresu „Doradztwa zawodowego” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2014-2020. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych (...)

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie szkolenia ”opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: zatrudnienie psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku psycholog.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na „przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie warsztatów z coachem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko coacha „przeprowadzenie warsztatów z coachem” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku coacha a także minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z określoną grupą docelową.
1.Nazwa i adres jednostki:

2019-01-11

 Projekt Aktywny Pątnów


Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.obrazek E-umiejętności - klucz do nowych możliwości wiecej
2018-10-08

 E-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Kursy z obsługi komputera - poziom podstawowy i średniozaawansowany.

obrazek „Wojewódzkie Dni Seniora 2018” wiecej
2018-07-20

 „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2018 roku planowane jest w czterech podregionach województwa łódzkiego przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”.

2018-07-12

 INFORMACJA - wydłużenie godzin pracy GOPSu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie  w miesiącu sierpniu i wrześniu wydłuża godziny urzędowania, w każdy wtorek i czwartek do godz. 17.00.
Ponadto 11.08.2018 r.(tj. sobota) i 01.09.2018 r. (tj. sobota) Ośrodek będzie czynny od godz. 9.00 – 11.00.

obrazek Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych wiecej
2018-06-29

 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

obrazek Świadczenie „Dobry start”  wiecej
2018-06-20

 Świadczenie „Dobry start”

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej − w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

2018-06-20

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie uprzejmie informuje o terminach składania wniosków na następujące świadczenia;
- Świadczenia rodzinne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy,
- Świadczenia wychowawcze,
- Świadczenia „Dobry start”,
- Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- Stypendia szkolne.

obrazek Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku wiecej
2018-04-09

 Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r.

obrazek Spotkanie wigilijne wiecej
2018-01-05

 Spotkanie wigilijne

Do stołu wigilijnego siada się, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, ma ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem.

2017-04-12

 Odbiór żywności

GOPS w Pątnowie informuje, że w sprawie odbioru żywności kontakt telefoniczny udostępniony w Biuletynie Informacyjnym Gminy Pątnów Nr 9/2017 jest nieaktualny.

Obecny numer kontaktowy to:  887 807 006.

obrazek Karta Dużej Rodziny wiecej
2016-07-25

 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

obrazek Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego wiecej
2016-07-18

 Pomoc w postaci pokrycia kosztów obiadów dla dzieci od 1 września 2016r. w ramach Programu Rządowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy w postaci pokrycia kosztów zakupu obiadów dla dzieci od 1 września 2016 r. Pomoc będzie świadczona przez stołówki szkolne na terenie naszej gminy dla uczniów naszych szkół.

2016-03-08

 PROGRAM „RODZINA 500plus”

Realizacją programu „Rodzina 500plus” w gminie Pątnów zajmował będzie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł otrzymają też świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

2016-02-29

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie zaprasza do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie:

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. Łódzkie

II. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych


2016-01-26

 „Złotówka za złotówkę”

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dzięki której niewielki wzrost dochodu nie spowoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie dotyczył otrzymywanych przez daną rodzinę w danym okresie zasiłkowym zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

2016-01-26

 Świadczenie rodzicielskie

Kolejną zmianą, którą wprowadził od 1 stycznia 2016 r. Minister Kosiniak-Kamysz jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

2016-01-01

 Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, w których to dokumentach określa się zakres usług.

2014-07-31

 Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuję, że od 16 czerwca br. wydaje wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. O „Kartę” ubiegać się mogą rodziny, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. „Karta” przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bez względu na dochód.