Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2021 roku

Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2021 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Pątnów do skrzynki podawczej, znajdującej się w holu urzędu lub przesłać skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: magdalenawieclaw@patnow.pl.Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl. w zakładce Aktualności jako załącznik do w/w informacji oraz przy skrzynce podawczej w holu urzędu (bez konieczności wchodzenia do urzędu).

Załącznikami do wniosku są:

  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź zgodę współwłaściciela na realizację zadania.
  • Kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
    lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
  • Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór i utylizację).
  • Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca posiadanie wyrobów zawierających azbest zapisana na nośniku elektrycznym bądź przesłana na adres e-mail: magdalenawieclaw@patnow.pl lub dominikmamzer@patnow.pl

 Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności.
Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (od 10% kosztów realizacji zadania). Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Magdalena Więcław, I piętro, pok. 101 (tel. 043 886 52 20 wew. 21) oraz pan Dominik Mamzer, II piętro, pok. 203 (tel. 043 886 52 20 wew. 20).Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów