WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności


2019-10-09 Aktualności GOPS

 Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie komputerowe

Wszystkie osoby zainteresowane BEZPŁATNYM szkoleniem komputerowym proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Pątnowie lub pod numerem telefonu: 43 8865179.


2019-10-04 Strona główna

 "Pątnów - działamy razem" 18.09.2019

14 września w Pątnowie została zorganizowana uroczystość dla mieszkańców Pątnowa oraz całej gminy i okolic będąca uroczystym podsumowaniem projektu „Pątnów działamy razem” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez druhów z OSP Pątnów oraz członkinie KGW Pątnów i mieszkańców sołectwa.

2019-10-04 Strona główna

 "Pątnów - działamy razem" zakończenie realizacji projektu 23.09.2019

Zakończyła się realizacja projektu lokalnego sołectwa Pątnów pn. „Pątnów – działamy razem” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Projekt zakładał zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed salą oraz strażnicą w Pątnowie, poprzez utworzenie miejsca umożliwiającego organizację imprez plenerowych, ułatwienia dostępu do Sali widowiskowej. Kolejnym elementem projektu była organizacja uroczystości z wykorzystaniem utworzonego miejsca społecznej integracji.

2019-09-30 Strona główna

 Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy ZSS w Dzietrznikach

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 48 283,00 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 43 168,00 PLN.

opis zakresu projektu: 

Na terenie przeznaczonym do realizacji projektu znalazły się elementy małej infrastruktury: gry i stoły edukacyjne, drewniane ławki i gazony, kosze na odpady i tabliczki do oznaczenia roślin. Zieloną część ekopracowni stanowią ozdobne i zielone trawy, lawenda, lipa, żurawka i zioła. Wykonano ścieżki sensoryczne z wykorzystaniem kamieni polnych, piachu, wałków i drewnianych belek. Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w ekopracowni pod chmurką zakupiono również rozmaite pomoce dydaktyczne: lupy, lornetki, przewodniki, atlasy roślin i zwierząt, klucze do oznaczania gatunków roślin i zwierząt.


2019-09-25 Aktualności GOPS

 Zakończenie zajęć z doradcą zawodowym

W dniu 20.09.2019 r. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane w ramach projektu konkursowego „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin dla jednego uczestnika oraz 10 godzin zajęć grupowych. Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali nowe możliwości rozwoju oraz jak mogą uzupełnić swoje wykształcenie. Uczestnicy nauczyli się również pisania CV oraz listu motywacyjnego, które wykorzystają do poszukiwania pracy.

 


2019-09-25 Aktualności GOPS

 Rozpoczęcie zajęć z Coachem w ramach projektu "Aktywny Pątnów"

W dniu 01.10.2019 r. rozpoczną się spotkania indywidualne z coachem w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.2019-09-20 Strona główna

 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

Czy na pewno zrobiłeś wszystko, by zabezpieczyć swoje stado przed ASF?
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) wkracza na teren województwa łódzkiego!
Strefy wyznaczone w związku ze zwalczaniem choroby objęły część powiatu łowickiego!
KONSEKWENCJE TEGO FAKTU JUŻ ZACZYNAJĄ BEZPOŚREDNIO DOTYKAĆ ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ZAKŁADY DOKONUJĄCE UBOJU TRZODY CHLEWNEJ ORAZ ZAJMUJĄCE SIĘ PRZETWÓRSTWEM MIĘSA OBAWIAJĄ SIĘ OGRANICZEŃ PRODUKCJI.

GDZIE ZAGROŻENIE?

       Rezerwuarem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynikało z zaniedbań bądź braku wyobraźni ludzi. Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stada świń musi odbyć się z udziałem człowieka (przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnie z nieuznanych stad, środki transportu, mięso i produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików).2019-09-16 Strona główna

 Regionalny Turniej Sołectw” w Szadku

1 września 2019 r. na Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, Gminę Pątnów reprezentowały dwa sołectwa: sołectwo Bieniec oraz sołectwo Załęcze Wielkie.

2019-09-09 Strona główna

 KGW Bieniec reprezentuje Gminę Pątnów na Dożynkach Wojewódzkich w Walewicach pod Łowiczem.

Dnia 25 sierpnia 2019 roku osiem pań z KGW Bieniec reprezentowało Gminę Pątnów na Wojewódzkich Dożynkach w Walewicach.
Nasze koło wzięło udział w dwóch kategoriach konkursowych:
1. „Smak tradycji”, czyli konkurs na najsmaczniejszą potrawę lokalną.
2. Rękodzieło.


2019-09-06 Strona główna

 BĄDŹ Z NAMI BEZPIECZNY!2019-09-05 Aktualności GOPS

 Zakończenie szkolenia ( opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej )

W dniu 30.08.2019 r. zakończyło się szkolenie „Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej”, w którym brało udział 5 uczestników projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


2019-09-04 Strona główna

 Konkurs na wolne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa w Urzędzie Gminy Pątnów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=patnow/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=156&podmenu=156&str=1&id=4785
2019-08-28 Aktualności GOPS

 Rozpoczęcie spotkań z doradzcą zawodowym

W dniu 03.09.2019 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z doradzcą zawodowym w ramach projektu "Aktywny Pątnów" współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia indywidualne będa odbywać się od 03.09.2019 r., dla każdego uczestnika przewidziano trzy godziny zajęć. Spotkania grupowe w wymiarze dziesięciu godzin odbędą się w dniach 19-20.09.2019 r.


2019-08-21 Strona główna

 Dożynki Gminne w Kałużach

W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne w Kałużach. Uroczystość poprzedziła dziękczynna msza święta przy ołtarzu polowym w intencji rolników i za zebrane plony, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe. Honorową rolę starostów pełnili Agnieszka Brama i Waldemar Plewa. Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego, zgodnie z tradycją starostowie święta plonów przekazali gospodarzowi gminy – Jackowi Olczykowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż, który następnie został podzielony wśród zgromadzonych.

2019-08-20 Strona główna

 Piknik Reginalny w Pątnowie

W niedzielę 4.08.2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pątnowie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Pątnowa zorganizowali Piknik Regionalny. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji m.in. konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek i potrawy z grilla. Dla najmłodszych nie brakowało piknikowych uciech takich jak dmuchane zamki, wata cukrowa i popcorn.

2019-08-14 Strona główna

 DOŻYNKI GMINNE


2019-08-09 Strona główna

 Konkurs krzyżówka


2019-08-02 Aktualności GOPS

 Rozpoczęcie szkolenia "Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej"

W dniu 12.08.2019 r. w ramach projektu "Aktywny Pątnów" odbędzie się szkolenie: "Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej", w którym weźmie udział pięciu uczestników. Projekt "Aktywny Pątnów" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


2019-07-30 Strona główna

 Kurenda II

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2019-07-25 Aktualności GOPS

 Akcja informacyjna dot. rozszerzenia programu 500+

W piątek 26 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odwiedzą gminę Pątnów w ramach rządowej akcji informacyjnej dot. rozszerzenia programu 500+.

2019-07-24 Strona główna

 Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku.
Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń.

2019-07-17 Strona główna

 Plebiscyt MistrzowieAgro2019-07-15 Aktualności GOPS

 Wniosek Dobry Start - 300+


2019-07-11 Strona główna

 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Pątnów 2019

30 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Pątnowie rozegrane zostały zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 9 jednostek OSP z terenu Gminy Pątnów. Zawody zostały rozegrane we dwóch konkurencjach, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Była to świetna okazja do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego strażaków. Sztafeta pożarnicza polegała na przebiegnięciu wymierzonych odcinków z przeszkodami i zadaniami do wykonania przez dziewięciu strażaków, natomiast ćwiczenie bojowe obejmowało sprawienie linii ssawnej, linii głównej zakończonej rozdzielaczem i dwóch linii gaśniczych, których zadaniem jest odpowiednio złamanie tarczy oraz przewrócenie pachołków.


2019-07-09 Strona główna

 Urząd Gminy Pątnów powraca do stałych godzin pracy

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Pątnów w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r. do odwołania

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) i §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Pątnów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r. do odwołania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2019 roku.

2019-07-05 Strona główna

 Przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód w związku z suszą

Wójt Gminy Pątnów informuje rolników, że od 4 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. – w związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. i ujawnieniem wystąpienia na terenie gminy Pątnów suszy obejmującej uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych, krzewów owocowych i truskawek – Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przyjmuje wnioski o szacowanie szkód wraz z niezbędnymi oświadczeniami nr 1, 2, 3, 4a i 4 b, które można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów ( www.patnow.pl) lub w Urzędzie Gminy Pątnów – pokój 103.
Do wniosku i oświadczeń należy dołączyć wniosek o dopłaty bezpośrednie i umowę ubezpieczenia od jednego z ryzyk w rolnictwie (jeśli jest w posiadaniu).

2019-07-05 Strona główna

 Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.
Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.
 


2019-07-04 Strona główna

 Obóz językowy 2019 r.

W dniach 22-29.06.2019 r. 36 uczniów z naszej gminy uczestniczyło w obozie językowym, który odbył się w „Sportowej Osadzie” w Burzeninie. Obóz ten był realizowany w ramach projektu „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach językowych prowadzonych przez native speakers, z RPA, Wielkiej Brytanii i Australii.


2019-07-04 Strona główna

 Nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych

Informujemy o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. z 2019 r., poz.1104, 1105, 1126) od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

2019-07-03 Strona główna

 Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 9 lipca w godz. 8-14 w miejscowości Dzietrzniki w miejscach zasilanych ze stacji transformatorowej nr 9 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

2019-07-02 Strona główna

 Wybory do Izb Rolniczych

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 154 z siedzibą w Pątnowie odbędzie się najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. w godzinach od 7.00 do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pątnowie pokój 103 ( I piętro).

Przewodnicząca Komisji Okręgowej
/-/ Magdalena Gmyrek


2019-07-01 Strona główna

 Jak zachowywać się w czasie upałów

Zapoznaj się z poradnikiem.
W ostatnich dniach w Polsce panują wysokie, prawdziwie letnie temperatury. W związku z upałami publikujemy poradnik przygotowany
O upałach mówimy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30°C. Co ważne, w ciągu dnia najwyższa temperatura występuje w godz. 15:00-18:00, a nie jak się powszechnie sądzi w południe. Największe promieniowanie UV notowane jest natomiast w godz. 12:00-13:00.
Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Upał wpływa też na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.


2019-06-28 Aktualności GOPS

 Terminy składania wniosków w roku 2019

500 +, Dobry start, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy, Stypendia Szkolne

2019-06-27 Strona główna

 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” – realizowany w Przedszkolu w Dzietrznikach

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
wartość ogólna zadania: 11 090,86 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 9 981,86 PLN.
opis zakresu projektu:
W okresie od 10.10.2018 do 30.06.2019r. 45 przedszkolaków Publicznego przedszkola w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły zostało objętych programem „Moje powietrze”. Głównym celem programu było wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody.

2019-06-27 Strona główna

 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekominek” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekominek” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
wartość ogólna zadania: 7 873,21 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 7 085,00 PLN.
opis zakresu projektu:
W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Kamionce w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został zrealizowany Program Edukacji Ekologicznej pn.„ Ekominek” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Trwałym efektem zrealizowanego programu są zakupione pomoce dydaktyczne. Wzbogaciły one zajęcia, sprawiając, że były one bardziej atrakcyjne i ułatwiały przedszkolakom poprzez doświadczenia zdobywanie nowej wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Przedszkolaki poszerzyły wiedzę ekologiczną, a także rozwinęły swoje zainteresowania.

2019-06-27 Strona główna

 Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” – realizowany w Przedszkolu w Pątnowie

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 10 205,68 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 9 185,00 PLN.
opis zakresu projektu:
W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkół samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie realizowano projekt pod hasłem „Smog nad nami”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, które wzbogacają i uatrakcyjniają zajęcia. Zakupiono również zabawki edukacyjne, dzięki którym dzieci poprzez zabawę i obserwację zostały zachęcone do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony naszego środowiska. Atrakcyjne, ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki przyczyniły się do aktywnego uczestnictwa dzieci w zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach projektu.


2019-06-21 Strona główna

 Zorientowani biegowo i na rowerach w Załęczu Małym

15 i 16 czerwca 2019 r. miłośnicy orientacji sportowej spotkali się Załęczu Małym, aby rywalizować w zawodach organizowanych tutaj każdego roku. Po raz dwudziesty szósty w Załęczu zmagano się w biegu na orientację, czwarty raz w rowerowej jeździe na orientację i drugi raz w duatlonie orientacyjnym. W tym roku każdy kto zgłosił się do rywalizacji mógł sprawdzić się na trasach biegowych i rowerowych wyznaczonych w urokliwych terenach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.


2019-06-17 Aktualności GOPS

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY PĄTNÓW"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY PĄTNÓW”
1. 17.06.2019 r. 11.00 - 16.00
2. 18.06.2019 r. 9.00 - 14.00
3. 24.06.2019 r. 11.00 - 16.00
4. 25.06.2019 r. 9.00 - 14.00
5. 27.06.2019 r. 11.00 - 16.00
6. 28.06.2019 r. 9.00 - 14.00

2019-06-13 Strona główna

 Przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pątnowie

W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego marki VOLVO FLD3C w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pątnowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie.

2019-06-10 Strona główna

 Sterylizacja i kastracja psów i kotów

Urząd Gminy w Pątnowie informuje, że właściciele psów i kotów mogą uzyskać dofinansowanie na zabiegi sterylizacji samic w wysokości 100% i kastracji samców w wysokości 50% poniesionych kosztów zabiegu. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały, na terenie gminy Pątnów.

2019-06-10 Aktualności GOPS

 Zmiana czasu pracy pracowników GOPS z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pątnowie w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. będzie pracował w następujących godzinach:

10 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

11 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

12 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

13 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00

14 czerwiec 2019 r. od godz. 6.00 do godz. 14.00


2019-06-07 Strona główna

 Zmiana czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r. do odwołania

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) i §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Z powodu upałów wprowadza się zmieniony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pątnów.
§ 2. W dniach od 10.06.2019 r. do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od 6:00 do 14:00.
§ 3. W wymienionym okresie nie obowiązują postanowienia §25 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 164/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2019-06-06 Strona główna

 Medal honorowy – „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” dla Zespołu Folklorystycznego z Popowic

31 maja 2019 r. w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia Powiatu Wieluńskiego oraz Dnia Samorządu Terytorialnego.
W trakcie uroczystości zostały wręczone, przyznane wcześniej na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, medale honorowe – „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”. Medal „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” otrzymał Zespół Folklorystyczny z Popowic, który w tym roku świętuje jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Odznaczeni podziękowali za tak zacne wyróżnienie, a Zespół Folklorystyczny z Popowic dziękował we właściwy sobie sposób - piosenką.

2019-06-03 Odpady komunalne

 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Pątnów w dniach od 03 czerwca do 07 czerwca 2019 roku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy.
Odpady w wyznaczonych dniach należy wystawić przed posesją, w miejscu nie powodującym utrudnień dla ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek.

2019-06-03 Strona główna

 Monografia Gminy Pątnów

30.05.2019 r. podczas IX sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykonanie opracowania, redakcję naukową i druk Monografii Gminy Pątnów. Prace zespołu redakcyjnego pod kierownictwem dr Zdzisława Włodarczyka zaplanowane są na lata 2019-2023.

2019-05-31 Strona główna

 Rocznica częściowo wolnych wyborów z 1989 roku

4 czerwca br. obchodzimy 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ich symbolem stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe”.


2019-05-29 Strona główna

 Otwarta Strefa Aktywności w Kamionce

Gmina Pątnów otrzymała po raz drugi dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), tym razem dla projektu Otwartej Strefy Aktywności w Kamionce.

2019-05-29 Strona główna

 Małe projekty w Sołectwach

W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.


2019-05-28 Strona główna

 Raport o stanie Gminy Pątnów za 2018 rok

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i ewentualnie budżetu obywatelskiego za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Pątnów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

RAPORT O STANIE GMINY PĄTNÓW ZA 2018 ROK


obrazek Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów - przedłużenie terminu składania wniosków wiecej
2019-05-16 Strona główna

 Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów - przedłużenie terminu składania wniosków

Od dnia 04.10.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów”.2019-04-24 Aktualności GOPS

 Zmiana w harmonogramie zajęć grupowych z psychologiem


Zajęcia zaplanowane na dzień 25.04.2019r. odbędą się w dniu 27.04.2019r.
( t.j. sobota ) w godzinach 8.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie.

2019-04-04 Strona główna

  Konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Urzędzie Gminy Pątnów
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej.
2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=patnow/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=156&podmenu=156&str=1&id=4576


2019-03-14 Aktualności GOPS

 Harmonogram udzielania wsparcia


Wsparcie psychologa, (spotkania indywidualne i grupowe) w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-03-11 Strona główna

 XXX-lecie Zespołu Folklorystycznego z Popowic

W sobotę 2 marca 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowicach odbyła się uroczystość XXX-lecia Zespołu Folklorystycznego z Popowic. Na początku jubileuszowej imprezy wszyscy obecni uczcili minutą ciszy Edwardę Lach, Marka Derę i wszystkich członków zespołu, którzy odeszli w ostatnim czasie. Kierownik zespołu Dorota Pęcherz powitała zaproszonych gości, po czym jubilaci w pierwszej część występu zaśpiewali trzy piosenki, w dalszej części uroczystości przedstawili skecz i dwa ludowe tańce: krzyżok i wianek z lebiody. Bogatą historię i wielkie osiągnięcia zespołu na arenie lokalnej i krajowej przedstawił Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk. Zaproszeni goście złożyli jubilatom serdeczne życzenia, wręczyli im kwiaty i upominki. W sobotniej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, starosta wieluński Marek Kieler i wicestarosta Krzysztof Dziuba wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów wraz z radnymi, poseł Paweł Rychlik oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych oraz kół i stowarzyszeń z regionu. Nie zabrakło tortu z symbolicznymi trzydziestoma świeczkami, życzeń, wyróżnień, podziękowań i kwiatów. Jubileusz odbył się w miłej, muzycznej atmosferze, można było naszych artystów obejrzeć w przygotowanym pokazie multimedialnym i poznać szczegóły ich sukcesów w specjalnie na tę uroczystość wydanej publikacji: Zespół Folklorystyczny z Popowic. Historia działalności w latach 1989-2019, którą opracował Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.

2019-03-11 Strona główna

 Dzień Kobiet w Kamionce

Spotkanie karnawałowo-ostatkowe połączone z Dniem Kobiet odbyło się w Kamionce 3 marca 2019 roku.
Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca KGW, witając serdecznie wszystkich gości i koleżanki z Koła. Ale przecież to święto miłych pań. Dlatego inicjatywę przejęli panowie. Kwiaty i życzenia składali osobiście panowie – Wójt Gminy Pątnów – J. Olczyk, radny – J. Salamon i sołtys – M. Spich. Pozostali panowie przedstawili utwór „Grzeszne kobiety”.
Po smacznym obiedzie rozpoczęły się tańce i swawole.


2019-03-08 Strona główna

 Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Likwidacja dzikiego ..."


Gmina Pątnów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie ”
Opis projektu:
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Załęczu Wielkim.
Cel ten jest bezpośrednio związany z celem głównym działania V.2. Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020, którym jest: lepsza gospodarka odpadami w województwie łódzkim.

2019-03-07 Strona główna

 Turniej wiedzy pożarniczej

W dniu 07.03.2019 roku w Urzędzie Gminy Pątnów odbył się Gminny Turniej Wiedzy o Pożarnictwie.
W poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:
I grupa wiekowa
1 miejsce - Oliwier Napieraj z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
2 miejsce - Szymon Krzemiński z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce - Jakub Gmyrek z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
II grupa wiekowa
1 miejsce - Kacper Polak z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
2 miejsce – Albert Rogala z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce – Jakub Preś z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Zwycięzcy wezmą udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Kamionce w dniu 29.03.2019 roku.

2019-03-07 Strona główna

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI PODATKU

Informujemy, iż od marca 2019 r. istnieje możliwość zapłaty podatku u sołtysa za pomocą karty płatniczej.
Płatności kartą można dokonywać w następujących sołectwach: Bieniec, Dzietrzniki, Grabowa, Grębień, Kałuże, Kamionka, Kluski, Popowice, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie.
Zachęcamy do skorzystania z nowej formy płatności.

2019-03-04 Strona główna

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Pątnów podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 21stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok:

2019-03-04 Aktualności GOPS

 Zmiana harmonogramu - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”


Projekt „Aktywny Pątnów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019-02-28 Strona główna

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2019 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (I piętro, pok. Nr 110).
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów, I piętro, pokój nr 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.

2019-02-26 Aktualności GOPS

 Harmonogram udzielanego wsparcia - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”
Wsparcie w postaci kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-02-25 Strona główna

 Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są następujące przerwy w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych:
1. W środę 27 lutego 2019 r. czasowo (do dnia 4 marca) zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.
2. W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dowód oraz odbierać spersonalizowane dowody maksymalnie do godz. 11.30.

2019-02-18 Strona główna

 E-dowód - już wkrótce!

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Chodzi o przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.
Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.


2019-02-06 Aktualności GOPS

 Informacja o rekrutacji do projektu "Aktywny Pątnów"

W miesiącu styczniu 2019r.w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie przeprowadził rekrutację dotycząca uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowano grupę 10 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej projektu. Sporządzona została także lista rezerwowych. Do rekrutacji posłużyły wywiady środowiskowe, analiza dokumentacji własnej GOPS, wiedza pracowników socjalnych oraz indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Proces rekrutacji przeprowadził nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny oraz koordynator projektu.

2019-01-28 Strona główna

 Biuletyn Informacyjny Gminy Patnów

W dniu dzisiejszym ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego, w którym znajdują się najważniejsze wiadomości z życia Gminy Pątnów. Informujemy w nim o rozliczeniu wielu inwestycji z roku 2018, o stawkach podatków na rok 2019, wydarzeniach w życiu szkół i gminy, a także o najważniejszych inwestycjach zaplanowanych w budżecie gminy na rok bieżący.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie zajęć z zakresu „doradztwa zawodowego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na zlecenie usługi szkoleniowej z zakresu „Doradztwa zawodowego” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2014-2020. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.


2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych (...)

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie szkolenia ”opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: zatrudnienie psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku psycholog.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na „przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie warsztatów z coachem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko coacha „przeprowadzenie warsztatów z coachem” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku coacha a także minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z określoną grupą docelową.
1.Nazwa i adres jednostki:


2019-01-21 Strona główna

 Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok
Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w związku z Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
§ 2. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

obrazek Pieski do adopcji wiecej
2019-01-18 Strona główna

 Pieski do adopcji

Bezdomne psy z terenu gminy Pątnów wyłapywane i dostarczane są do przytuliska i hotelu dla zwierząt domowych w Czartkach i czekają na adopcję. Osoby zainteresowane adopcją niżej zamieszczonych bezdomnych psów z terenu gminy Pątnów mogą zgłosić zamiar adopcji pod nr telefonu 43 886 52 20 - Pani Alina Błach lub bezpośrednio do przytuliska pod nr telefonu 43 828 36 46.

2019-01-15 Strona główna

 Kolędowanie w Kamionce

13 stycznia 2019 roku zgodnie z tradycją odbyło się w Kamionce VII kolędowanie pt.
„Śpiewaj z nami”. Inicjatorem tego jakże ważnego wydarzenia był św. pamięci Jan Olszówka.
Uroczystość rozpoczęła kolęda „Wśród nocnej ciszy” oraz zgodnie ze starym zwyczajem powitano zaproszonych gości. Byli przedstawiciele stowarzyszeń „Po prostu żyj” – pani E. Caban oraz „Poplonu” – pani A. Chudecka, ks. Prałat – M. Stochniałek, Wójt Gminy Pątnów – pan J. Olczyk, goście ze starostwa, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Zaszczycili nas swoją obecnością radni, delegacje z Gminnego Związku KGW, Zespół folklorystyczny z Popowic, mieszkańcy Kamionki i okolic.

2019-01-11 Aktualności GOPS

 Projekt Aktywny Pątnów


Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.


2019-01-10 Strona główna

 Projekt „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie"

Projekt złożony przez Gminę Pątnów „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami. Projekt zajął I miejsce na liście rankingowej. Szacowana wartość zadania: 308.069,82 zł netto. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR wynosi 286.135, 68 zł

2019-01-07 Strona główna

 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2019 r.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Pątnów lub na rachunek bankowy Gminy Pątnów - nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020 z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

2018-12-19 Strona główna

 Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
„Serdecznie dziękuję za Państwa udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, podczas której wspólnie przeczytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz teksty Antologii Niepodległości”
Takimi słowami rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w akcji „Narodowe Czytanie” oraz życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Otrzymaliśmy również okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” z pamiątkowym wpisem pary prezydenckiej.

2018-12-17 Strona główna

 Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów

Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania: 35 045,03 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości: 31 541,00 zł.
Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 2,997 Mg oraz odbiór przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 107,137 Mg.

2018-12-14 Strona główna

 ZARZĄDZENIE NR 126/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów

ZARZĄDZENIE NR 126/2018
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz § 25 ust. 4 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pątnów.
2. W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 ustalam dzień pracy w sobotę 15 grudnia 2018 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów.


2018-12-12 Strona główna

 Rolniku - upadek to nie przypadek


Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wska-zują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu zgłoszo-no 85 wypadków przy pracy rolniczej. Około 56,8% z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opa-dy śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

2018-12-11 Strona główna

 Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1
Obszar: województwo łódzkie powiat wieluński
Ważność: od godz. 22:00 dnia 11.12.2018 do godz. 09:00 dnia 12.12.2018
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura przy gruncie od -4°C do -2°C.

2018-12-03 Strona główna

 Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Tak to się zaczęło…, czyli o edukacji w Załęczu Małym i odzyskaniu niepodległości przez Polskę 17 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym obchodzono uroczysty Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Był to piękny, słoneczny sobotni dzień jesieni.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szkoły i przemarszem do kościoła filialnego Podwyższenia Krzyża Świętego w Załęczu Małym. Wśród zebranych znaleźli się: licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władzy gminnej oraz powiatowej, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy wioski. Na czele pochodu szła orkiestra „Ogniki”, której muzycy przygrywali maszerującym. Tuż za nią znalazły się poczty sztandarowe. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał biało-czerwony kotylion.


2018-11-30 Strona główna

 II Sesja Rady Gminy Pątnów

Zapraszmy do oglądania transmicji ONLINE od godziny 9.00 pod adresem 

https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA 

można również kliknąć na ikonę YOUTUBE na górze strony.

2018-11-21 Strona główna

 I Sesja Rady Gminy Pątnów

W dniu 20 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Pątnów odbyła się I sesja Rady Gminy Pątnów, na której ślubowanie złożyli radni oraz Wójt Gminy Pątnów Pan Jacek Olczyk. Radni ze swojego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów, którym został Pan Grzegorz Pietrzyński oraz Wiceprzewodniczącego – Ryszarda Nowaka. Powołano 3 stałe Komisje Rady Gminy: Komisję rewizyjną, Komisję skarg, wniosków i petycji oraz Komisję Rozwoju Gminy Pątnów. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Pan Jan Salamon, a Przewodniczącym Komisji skarg, wniosków i petycji Pan Zygmunt Plewa.
Całe posiedzenie było transmitowane online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA, a radni głosowali za pośrednictwem systemu informatycznego.

2018-11-20 Strona główna

 I Sesja Rady Gminy Pątnów

I Sesja Rady Gminy Pątnów

Zapraszmy do oglądania transmicji ONLINE od godziny 9.00 pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA lub można kliknąć na ikonę YOUTUBE na górze strony.

2018-11-15 Strona główna

 Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja ..."


Gmina Pątnów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”
Opis projektu:
Cele projektu:
Cel główny: Poprawa jakości powietrza w Gminie Pątnów poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.
Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej o 58,07%. Energia pochodząca z OZE będzie stanowić 16,92%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół oraz mieszkańcy korzystający z usług Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy Pątnów jak i terenów pobliskich z całego woj. łódzkiego. Zadania i zakres rzeczowy projektu przewidują głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (w tym oświetlenia i źródła ciepła na OZE).

2018-11-14 Strona główna

 Kurenda

Zawiadamiam wszystkich właścicieli działek przyległych do drogi powiatowej nr 4516E w miejscowości Popowice, że w Urzędzie Gminy Pątnów (II piętro pokój 204) w terminie od 19 - 30 listopada 2018 r. wyłożony będzie do wglądu projekt budowlany przebudowy w/w drogi w celu zapoznania się z wprowadzonymi rozwiązaniami techniczno-użytkowymi i zgłaszania ewentualnych uwag.

2018-11-14 Strona główna

 100 lat niepodległości 1918 - 2018 - KAMIONKA

11 listopada br. w Kamionce odbyła się uroczysta zbiórka Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Pątnów z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączona z zakończeniem realizacji projektu lokalnego pn. „Kamionka-historia-tradycja-ludzie” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym poległych 2 września 1939 roku żołnierzy 36 pułku piechoty Legii Akademickiej z Warszawy.2018-11-05 Strona główna

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 113/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

obrazek Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019 wiecej
2018-10-31 Strona główna

 Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019

Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


2018-10-10 Strona główna

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury – etap I” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pątnów.

2018-09-03 Aktualności GOPS

 Klauzula informacyjna


2017-07-18 Strona główna

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiOperacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pątnów” mająca na celu zapewnienie mieszkańcom gminy Pątnów ciągłości w dostawie wody o odpowiednim ciśnieniu, stabilizację parametrów wody w sieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa p-poż na terenie gminy Pątnów w tym na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000/Załęczański łuk Warty kod PLH 100007, redukcję emisji zanieczyszczeń do ziemi, poprawę jakości życia mieszkańców, polepszenie jakości świadczonych usług w dostawie wody, dostarczanie wody mieszkańcom gminy w sposób ciągły, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane efekty operacji: budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę – 6,949 km

                                                  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 szt

                                                  wyposażenie stacji uzdatnienia wody – 1 szt2018-10-23 Strona główna

 Komunikat meteorologiczny z godz. 14:22 dnia 23.10.2018 Silny wiatr

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawiska: Silny wiatr
Obszar: województwo łódzkie powiat wieluński oraz powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Sytuacja meteorologiczna: Do godziny 14:00 zanotowano następujące porywy wiatru: Sulejów 70 km/h, Poznań 72 km/h, Kalisz 60 km/h. W najbliższych godzinach wystąpią porywy wiatru do 80 km/h.

obrazek Choroba zakaźna - zgnilec amerykański pszczół wiecej
2018-10-08 Strona główna

 Choroba zakaźna - zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze


obrazek E-umiejętności - klucz do nowych możliwości wiecej
2018-10-08 Aktualności GOPS

 E-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Kursy z obsługi komputera - poziom podstawowy i średniozaawansowany.

obrazek Rowerzyści w hołdzie Bohaterom wiecej
2018-10-03 Strona główna

 Rowerzyści w hołdzie Bohaterom

16 września 2018 r. odbył się I Gminny Rajd Rowerowy pod hasłem W hołdzie bohaterom w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorem rajdu był wójt gminy Jacek Olczyk i harcerze z drużyny Leśni Skauci.

2018-10-03 Strona główna

 "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich"

Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego.

obrazek Głosowanie przez pełnomocnika wiecej
2018-10-02 Strona główna

 Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

obrazek „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca” wiecej
2018-09-21 Strona główna

 „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca”

18 września w Bieńcu odbyły się uroczystości z okazji  Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Bieńcu – Świętego Stanisława Kostki. Uroczystość została wpisana w harmonogram wydarzeń składających się na projekt „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie wiecej
2018-09-21 Strona główna

 Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

2018-09-21 Strona główna

 Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił informację, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.