WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

obrazek Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów - przedłużenie terminu składania wniosków wiecej
2019-05-16 Strona główna

 Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów - przedłużenie terminu składania wniosków

Od dnia 04.10.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów”.

2019-05-08 Odpady komunalne

 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Pątnów w dniach od 03 czerwca do 07 czerwca 2019 roku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy.
Odpady w wyznaczonych dniach należy wystawić przed posesją, w miejscu nie powodującym utrudnień dla ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek.2019-04-24 Aktualności GOPS

 Zmiana w harmonogramie zajęć grupowych z psychologiem


Zajęcia zaplanowane na dzień 25.04.2019r. odbędą się w dniu 27.04.2019r.
( t.j. sobota ) w godzinach 8.00-13.00 w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie.

2019-04-04 Strona główna

  Konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Urzędzie Gminy Pątnów
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej.
2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=patnow/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=156&podmenu=156&str=1&id=4576


2019-03-14 Aktualności GOPS

 Harmonogram udzielania wsparcia


Wsparcie psychologa, (spotkania indywidualne i grupowe) w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-03-11 Strona główna

 XXX-lecie Zespołu Folklorystycznego z Popowic

W sobotę 2 marca 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowicach odbyła się uroczystość XXX-lecia Zespołu Folklorystycznego z Popowic. Na początku jubileuszowej imprezy wszyscy obecni uczcili minutą ciszy Edwardę Lach, Marka Derę i wszystkich członków zespołu, którzy odeszli w ostatnim czasie. Kierownik zespołu Dorota Pęcherz powitała zaproszonych gości, po czym jubilaci w pierwszej część występu zaśpiewali trzy piosenki, w dalszej części uroczystości przedstawili skecz i dwa ludowe tańce: krzyżok i wianek z lebiody. Bogatą historię i wielkie osiągnięcia zespołu na arenie lokalnej i krajowej przedstawił Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk. Zaproszeni goście złożyli jubilatom serdeczne życzenia, wręczyli im kwiaty i upominki. W sobotniej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, starosta wieluński Marek Kieler i wicestarosta Krzysztof Dziuba wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów wraz z radnymi, poseł Paweł Rychlik oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych oraz kół i stowarzyszeń z regionu. Nie zabrakło tortu z symbolicznymi trzydziestoma świeczkami, życzeń, wyróżnień, podziękowań i kwiatów. Jubileusz odbył się w miłej, muzycznej atmosferze, można było naszych artystów obejrzeć w przygotowanym pokazie multimedialnym i poznać szczegóły ich sukcesów w specjalnie na tę uroczystość wydanej publikacji: Zespół Folklorystyczny z Popowic. Historia działalności w latach 1989-2019, którą opracował Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.

2019-03-11 Strona główna

 Dzień Kobiet w Kamionce

Spotkanie karnawałowo-ostatkowe połączone z Dniem Kobiet odbyło się w Kamionce 3 marca 2019 roku.
Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca KGW, witając serdecznie wszystkich gości i koleżanki z Koła. Ale przecież to święto miłych pań. Dlatego inicjatywę przejęli panowie. Kwiaty i życzenia składali osobiście panowie – Wójt Gminy Pątnów – J. Olczyk, radny – J. Salamon i sołtys – M. Spich. Pozostali panowie przedstawili utwór „Grzeszne kobiety”.
Po smacznym obiedzie rozpoczęły się tańce i swawole.


2019-03-07 Strona główna

 Turniej wiedzy pożarniczej

W dniu 07.03.2019 roku w Urzędzie Gminy Pątnów odbył się Gminny Turniej Wiedzy o Pożarnictwie.
W poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:
I grupa wiekowa
1 miejsce - Oliwier Napieraj z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
2 miejsce - Szymon Krzemiński z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce - Jakub Gmyrek z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
II grupa wiekowa
1 miejsce - Kacper Polak z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
2 miejsce – Albert Rogala z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
3 miejsce – Jakub Preś z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Zwycięzcy wezmą udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Kamionce w dniu 29.03.2019 roku.

2019-03-07 Strona główna

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI PODATKU

Informujemy, iż od marca 2019 r. istnieje możliwość zapłaty podatku u sołtysa za pomocą karty płatniczej.
Płatności kartą można dokonywać w następujących sołectwach: Bieniec, Dzietrzniki, Grabowa, Grębień, Kałuże, Kamionka, Kluski, Popowice, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie.
Zachęcamy do skorzystania z nowej formy płatności.

2019-03-04 Strona główna

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Pątnów podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 21stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok:

2019-03-04 Aktualności GOPS

 Zmiana harmonogramu - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”


Projekt „Aktywny Pątnów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019-02-28 Strona główna

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2019 roku

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (I piętro, pok. Nr 110).
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów, I piętro, pokój nr 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.

2019-02-26 Aktualności GOPS

 Harmonogram udzielanego wsparcia - kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów”
Wsparcie w postaci kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18
Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

2019-02-25 Strona główna

 Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są następujące przerwy w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych:
1. W środę 27 lutego 2019 r. czasowo (do dnia 4 marca) zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.
2. W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dowód oraz odbierać spersonalizowane dowody maksymalnie do godz. 11.30.

2019-02-18 Strona główna

 E-dowód - już wkrótce!

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Chodzi o przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.
Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.


2019-02-06 Aktualności GOPS

 Informacja o rekrutacji do projektu "Aktywny Pątnów"

W miesiącu styczniu 2019r.w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie przeprowadził rekrutację dotycząca uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowano grupę 10 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej projektu. Sporządzona została także lista rezerwowych. Do rekrutacji posłużyły wywiady środowiskowe, analiza dokumentacji własnej GOPS, wiedza pracowników socjalnych oraz indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Proces rekrutacji przeprowadził nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny oraz koordynator projektu.

2019-01-28 Strona główna

 Biuletyn Informacyjny Gminy Patnów

W dniu dzisiejszym ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego, w którym znajdują się najważniejsze wiadomości z życia Gminy Pątnów. Informujemy w nim o rozliczeniu wielu inwestycji z roku 2018, o stawkach podatków na rok 2019, wydarzeniach w życiu szkół i gminy, a także o najważniejszych inwestycjach zaplanowanych w budżecie gminy na rok bieżący.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie zajęć z zakresu „doradztwa zawodowego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na zlecenie usługi szkoleniowej z zakresu „Doradztwa zawodowego” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2014-2020. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.


2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych (...)

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie szkolenia „opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie szkolenia ”opiekun osób starszych, niepełnosprawnych lub zależnych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: zatrudnienie psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku psycholog.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na „przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2019-01-22 Aktualności GOPS

 Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie warsztatów z coachem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko coacha „przeprowadzenie warsztatów z coachem” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku coacha a także minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z określoną grupą docelową.
1.Nazwa i adres jednostki:


2019-01-21 Strona główna

 Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok
Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w związku z Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
§ 2. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

obrazek Pieski do adopcji wiecej
2019-01-18 Strona główna

 Pieski do adopcji

Bezdomne psy z terenu gminy Pątnów wyłapywane i dostarczane są do przytuliska i hotelu dla zwierząt domowych w Czartkach i czekają na adopcję. Osoby zainteresowane adopcją niżej zamieszczonych bezdomnych psów z terenu gminy Pątnów mogą zgłosić zamiar adopcji pod nr telefonu 43 886 52 20 - Pani Alina Błach lub bezpośrednio do przytuliska pod nr telefonu 43 828 36 46.

2019-01-15 Strona główna

 Kolędowanie w Kamionce

13 stycznia 2019 roku zgodnie z tradycją odbyło się w Kamionce VII kolędowanie pt.
„Śpiewaj z nami”. Inicjatorem tego jakże ważnego wydarzenia był św. pamięci Jan Olszówka.
Uroczystość rozpoczęła kolęda „Wśród nocnej ciszy” oraz zgodnie ze starym zwyczajem powitano zaproszonych gości. Byli przedstawiciele stowarzyszeń „Po prostu żyj” – pani E. Caban oraz „Poplonu” – pani A. Chudecka, ks. Prałat – M. Stochniałek, Wójt Gminy Pątnów – pan J. Olczyk, goście ze starostwa, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Zaszczycili nas swoją obecnością radni, delegacje z Gminnego Związku KGW, Zespół folklorystyczny z Popowic, mieszkańcy Kamionki i okolic.

2019-01-11 Aktualności GOPS

 Projekt Aktywny Pątnów


Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 do projektu ,,Aktywny Pątnów”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dla 10 osób z terenu gminy Pątnów poprzez rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej, przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.


2019-01-10 Strona główna

 Projekt „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie"

Projekt złożony przez Gminę Pątnów „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami. Projekt zajął I miejsce na liście rankingowej. Szacowana wartość zadania: 308.069,82 zł netto. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR wynosi 286.135, 68 zł

2019-01-07 Strona główna

 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2019 r.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Pątnów lub na rachunek bankowy Gminy Pątnów - nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020 z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

2018-12-19 Strona główna

 Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
„Serdecznie dziękuję za Państwa udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, podczas której wspólnie przeczytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz teksty Antologii Niepodległości”
Takimi słowami rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w akcji „Narodowe Czytanie” oraz życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Otrzymaliśmy również okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” z pamiątkowym wpisem pary prezydenckiej.

2018-12-17 Strona główna

 Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów

Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania: 35 045,03 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości: 31 541,00 zł.
Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 2,997 Mg oraz odbiór przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 107,137 Mg.

2018-12-14 Strona główna

 ZARZĄDZENIE NR 126/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów

ZARZĄDZENIE NR 126/2018
WÓJTA GMINY PĄTNÓW
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pątnów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz § 25 ust. 4 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2009 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pątnów zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pątnów.
2. W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 ustalam dzień pracy w sobotę 15 grudnia 2018 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów.


2018-12-12 Strona główna

 Rolniku - upadek to nie przypadek


Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wska-zują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu zgłoszo-no 85 wypadków przy pracy rolniczej. Około 56,8% z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opa-dy śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

2018-12-11 Strona główna

 Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1
Obszar: województwo łódzkie powiat wieluński
Ważność: od godz. 22:00 dnia 11.12.2018 do godz. 09:00 dnia 12.12.2018
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura przy gruncie od -4°C do -2°C.

2018-12-03 Strona główna

 Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Tak to się zaczęło…, czyli o edukacji w Załęczu Małym i odzyskaniu niepodległości przez Polskę 17 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym obchodzono uroczysty Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Był to piękny, słoneczny sobotni dzień jesieni.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szkoły i przemarszem do kościoła filialnego Podwyższenia Krzyża Świętego w Załęczu Małym. Wśród zebranych znaleźli się: licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władzy gminnej oraz powiatowej, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy wioski. Na czele pochodu szła orkiestra „Ogniki”, której muzycy przygrywali maszerującym. Tuż za nią znalazły się poczty sztandarowe. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał biało-czerwony kotylion.


2018-11-30 Strona główna

 II Sesja Rady Gminy Pątnów

Zapraszmy do oglądania transmicji ONLINE od godziny 9.00 pod adresem 

https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA 

można również kliknąć na ikonę YOUTUBE na górze strony.

2018-11-21 Strona główna

 I Sesja Rady Gminy Pątnów

W dniu 20 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Pątnów odbyła się I sesja Rady Gminy Pątnów, na której ślubowanie złożyli radni oraz Wójt Gminy Pątnów Pan Jacek Olczyk. Radni ze swojego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów, którym został Pan Grzegorz Pietrzyński oraz Wiceprzewodniczącego – Ryszarda Nowaka. Powołano 3 stałe Komisje Rady Gminy: Komisję rewizyjną, Komisję skarg, wniosków i petycji oraz Komisję Rozwoju Gminy Pątnów. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Pan Jan Salamon, a Przewodniczącym Komisji skarg, wniosków i petycji Pan Zygmunt Plewa.
Całe posiedzenie było transmitowane online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA, a radni głosowali za pośrednictwem systemu informatycznego.

2018-11-20 Strona główna

 I Sesja Rady Gminy Pątnów

I Sesja Rady Gminy Pątnów

Zapraszmy do oglądania transmicji ONLINE od godziny 9.00 pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCF4gAgHJle-0iYIfWT05NqA lub można kliknąć na ikonę YOUTUBE na górze strony.

2018-11-14 Strona główna

 Kurenda

Zawiadamiam wszystkich właścicieli działek przyległych do drogi powiatowej nr 4516E w miejscowości Popowice, że w Urzędzie Gminy Pątnów (II piętro pokój 204) w terminie od 19 - 30 listopada 2018 r. wyłożony będzie do wglądu projekt budowlany przebudowy w/w drogi w celu zapoznania się z wprowadzonymi rozwiązaniami techniczno-użytkowymi i zgłaszania ewentualnych uwag.

2018-11-14 Strona główna

 100 lat niepodległości 1918 - 2018 - KAMIONKA

11 listopada br. w Kamionce odbyła się uroczysta zbiórka Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Pątnów z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączona z zakończeniem realizacji projektu lokalnego pn. „Kamionka-historia-tradycja-ludzie” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym poległych 2 września 1939 roku żołnierzy 36 pułku piechoty Legii Akademickiej z Warszawy.2018-11-05 Strona główna

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 113/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

obrazek Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019 wiecej
2018-10-31 Strona główna

 Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019

Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


2018-09-03 Aktualności GOPS

 Klauzula informacyjna2018-10-23 Strona główna

 Komunikat meteorologiczny z godz. 14:22 dnia 23.10.2018 Silny wiatr

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawiska: Silny wiatr
Obszar: województwo łódzkie powiat wieluński oraz powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Sytuacja meteorologiczna: Do godziny 14:00 zanotowano następujące porywy wiatru: Sulejów 70 km/h, Poznań 72 km/h, Kalisz 60 km/h. W najbliższych godzinach wystąpią porywy wiatru do 80 km/h.

obrazek Choroba zakaźna - zgnilec amerykański pszczół wiecej
2018-10-08 Strona główna

 Choroba zakaźna - zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze


obrazek E-umiejętności - klucz do nowych możliwości wiecej
2018-10-08 Aktualności GOPS

 E-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Kursy z obsługi komputera - poziom podstawowy i średniozaawansowany.

obrazek Rowerzyści w hołdzie Bohaterom wiecej
2018-10-03 Strona główna

 Rowerzyści w hołdzie Bohaterom

16 września 2018 r. odbył się I Gminny Rajd Rowerowy pod hasłem W hołdzie bohaterom w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorem rajdu był wójt gminy Jacek Olczyk i harcerze z drużyny Leśni Skauci.

2018-10-03 Strona główna

 "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich"

Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego.

obrazek Głosowanie przez pełnomocnika wiecej
2018-10-02 Strona główna

 Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

obrazek „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca” wiecej
2018-09-21 Strona główna

 „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca”

18 września w Bieńcu odbyły się uroczystości z okazji  Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Bieńcu – Świętego Stanisława Kostki. Uroczystość została wpisana w harmonogram wydarzeń składających się na projekt „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie wiecej
2018-09-21 Strona główna

 Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

2018-09-21 Strona główna

 Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił informację, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.